top of page

საახალწლო აქცია

მხოლოდ 30 დეკემბრამდე

ორთვიანი ბონიმენტის შეძენის შემთხვევაში:

კვირაში 2-დღიან აბონიმენტს აკლდება - 30

220 ₾ ნაცვლად - 190

250 ₾ ნაცვლად - 200

კვირაში 3-დღიან აბონიმენტს აკლდება - 50

270 ₾ ნაცვლად - 220

290 ₾ ნაცვლად - 240

bottom of page